top of page
Image by Joel & Jasmin Førestbird

Regulamin

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Myway Travel Group Sp z o.o. (zwana dalej jako “MYWAY”) z siedzibą w Warszawie, NIP: 5273106579, REGON: 528270400, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII wydział, pod numerem KRS 0001098067.

 

§2 Zakres świadczenia usług

 1. MYWAY świadczy usługi polegające na pośrednictwie w sprzedaży biletów lotniczych.

 2. Usługi świadczone są przez kontakt z MYWAY między innymi poprzez stronę internetową https://www.mywaytravel.pl/, gdzie klient może uzyskać informacje kontaktowe oraz skontaktować się z MYWAY drogą telefoniczną, poprzez formularz kontaktowy, wiadomość e-mailową lub komunikator WhatsApp.

 

§3 Brak modułu zakupowego na stronie internetowej

 1. Strona internetowa https://www.mywaytravel.pl/ jest wizytówką MYWAY i nie zawiera modułu zakupowego, a wszelkie transakcje są realizowane poprzez kontakt bezpośredni z MYWAY.

 

§4 Sposób dokonywania płatności

 1. The customer can pay for airline tickets through the PAYNOW payment gateway provided by mBank S.A. or, in the case of card payments, through Stripe.

 2. After the customer accepts the proposed tickets, MYWAY will send the customer a link for payment through the PAYNOW payment gateway or through Stripe.

 3. Payment for airline tickets is made by the customer after accepting the proposed tickets and proceeding to payment.

 

§5 Odpowiedzialność MYWAY

 1. MYWAY nie udziela gwarancji na bilety lotnicze zakupione przez klienta. Ze względu na charakter usługi pośrednictwa w sprzedaży biletów lotniczych, klient nie ma możliwości rezygnacji z zakupionych biletów ani żądania zwrotu środków - chyba, że został zakupiony bilet z możliwością anulacji. Opłata serwisowa MYWAY nie podlega zwrotowi.

 2. Wszelkie roszczenia związane z zakupionymi biletami lotniczymi nie z winy MYWAY powinny być kierowane bezpośrednio pod adresem odpowiedniej linii lotniczej.

 3. MYWAY podejmie wszelkie możliwe działania w dobrej wierze, aby pomóc klientowi w przypadku wystąpienia problemów związanych z opóźnionym, odwołanym  bądź przesuniętym lotem, jednakże nie zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne szkody czy straty wynikające z zakupionych biletów.

§6 Postępowanie reklamacyjne

 1. Konsument może wnieść reklamację dotyczącą świadczenia usług przez MYWAY w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi świadczonej przez MYWAY.

 2. Reklamacje należy składać mailowo na adres kontakt@mywaytravel.pl.

 3. Reklamacja powinna zawierać dane klienta, niezbędne informacje umożliwiające  identyfikację sprawy, oraz szczegółowy opis reklamacji. 

 4. MYWAY poinformuje klienta o przyjęciu reklamacji i wyniku jej rozpatrzenia w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji na adres e-mailowy, z którego reklamacja została zgłoszona.

 

§7 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją usług świadczonych drogą elektroniczną jest Myway Travel Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług, na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy.

 2. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia. W celu skorzystania z tych praw, klient może skontaktować się z Myway Travel Group Sp. z o.o. poprzez adres e-mailowy kontakt@mywaytravel.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej https://www.mywaytravel.pl/. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności MYWAY.

 

§8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej https://www.mywaytravel.pl/.

 2. MYWAY zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie bez konieczności informowania użytkowników, jednakże zmiany te nie będą miały wpływu na już zawarte umowy.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

bottom of page